61
Χημικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
62
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
63
Χημικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
64
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
65
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
66
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
67
Μηχανολόγος Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός