1
από Μουντανέα Κυριακή, Ραφτοπούλου Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Τουριστική Ανάπτυξη...

Εισήγηση ημερίδας
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Τουριστική Ανάπτυξη...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
13
...Τουριστική Ανάπτυξη...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Δέφνερ Α. Μ., Ζωγράφος Γ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Τουριστική Ανάπτυξη...
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου