1
Αρχιτέκτονας: Βουρέκας Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Αθήνα, Διονυσίου Αεροπαγείτου 25
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Τσίπουρας
Διεύθυνση: Αθήνα, Καρυατίδων 4
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο