2
από Μπάτσου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Χωροταξικές Μελέτες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
από Ποράβου Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Χωροταξικές Μελέτες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Ευαγγελίδου Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Χωροταξικές Μελέτες...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας