1
από Ποράβου Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Χωροταξικές Μελέτες...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Δασκαλάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Χωροταξικές Μελέτες...

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Ποράβου Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Χωροταξικές Μελέτες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου