3
από Μπάκα Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...628.16837...

Διπλωματική Εργασία
4
από Σημαντιράκης Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...628.16837...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
5
από Δαϊκου Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...628.16837...

Διπλωματική Εργασία
6
από Μπαζδάνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...628.16837...

Διπλωματική Εργασία
8
από Mulholland Kenneth L.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...628.16837...

Βιβλίο
9
από Στεργιάδη Στέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...628.16837...

Διπλωματική Εργασία
10
από Dietrich Thomas, Haberle G., Haberle H., Paul Claus-Dieter, Stricker Frank-Dieter
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...628.16837...

Βιβλίο