9813
από Πρατσίνης Σ., Τσερεγκούνης Σ., Τζαβάρας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Εισήγηση συνεδρίου
9818
από Θεοδωράτος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο απο τα Τεχν. Χρονικά

Εισήγηση συνεδρίου
9820
από Παπαδόπουλος Ραφαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου